ප්‍රවෘත්ති

මුස්ලිම් පල්ලියේ සලාතයට සහභාගි විය හැකි ගණන වෙනස් වෙයි

මුස්ලිම් දේවස්ථානවල සමූහ වන්දනා (සලාතය) සිදුවිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිර්නායක කිහිපයක් නිකුත් කළේය. ඒ අනුව මුස්ලිම් දේවස්ථානවල සමූහ වන්දනා කටයුතු සමාජ දුරස්ථභාවය තබාගෙන දේවස්ථානයේ ඉඩ අනුව උපරිම බැතිමතුන් 100ට යටත්ව වාර කිහිපයක් යටතේ...