ප්‍රවෘත්ති

මද්රසා පාසල් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය යටතේ ගැනිම වඩා හොඳයි – ජමියතුල් උලමා සභාපති

සමස්ථ ලංකා ඉස්ලාමීය වියතුන්ගේ සංගමය සෑම තත්වයකදීම රටේ යහපත උදෙසා කටයුතු කර ඇති බවත්, යුධ සමයේදී පවා මුතූර් ඇතුළු සමහර ප්‍රදේශවල ආරක්ෂක අංශ වෙත තම සභාව හරහා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට ලබා දුන් සහයෝගිතාවයට හිටපු අමාත්‍ය බැසිල්...