අන්‍ය ආගමික හා සංස්කෘතික වටිනාකම්වලට ගරුකරමින්, විවිධත්වය හා සාමූහිකත්වය තුළින් සමාජය බෙදාහදා ගැනීමත්, සාමූහික සිතුවම්කරණය තුළින් සහෝදරත්වය හා සහජීවනය පිළිබඳ අවබෝධය වර්ධනය කිරීමත් අරමුණු කරගනිමින් 2020.09.25 වන දින මාර/කිරින්ද ආදර්ශ ප්‍රා.විදුහලේ සිංහල දූ දරුවන් 15දෙනෙකු සහ මාර/කිරින්ද මුස්ලිම් කණිටු විදුහලේ මුස්ලිම් දූ දරුවන් 15 දෙනෙකු සඳහා කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලයේ ජාතික ඒකාබද්ධතා අංශයේ සංවිධානයෙන් “Art For Peace” වැඩසටහන බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරයේදී සාර්ථකව පවත්වන ලදී.

අනතුරුව එම දරුවන්ට කිරින්ද ජුම්මා මස්ජිද් දේවස්ථානයේ ජුම්මා ආගමික මෙහෙය නැරඹීමට හා ඉස්ලාම් ආගමික වතාවත් පිළිබඳ දැනුවත්වීමටත්, ආගම තුළින් සහජීවනය ගොඩනැංවීම පිළිබඳ දේශනයට සහභාගි වීමටත් අවස්ථාව උදාවිය.

මෙම වැඩසටහන සඳහා හිටපු පළාත් සභා ගරු මන්ත්‍රී චන්දන සිරිබද්ධන මැතිතුමා,කිරින්ද Bismi Metal අධිපති M.S.M.Sahiar මැතිතුමා, මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කිරින්ද මුස්ලිම් ක.විදුහලේ විදුහල්පතිතුමා, කිරින්ද ජුම්මා මස්ජිද් පල්ලියෙහි දායක සභාව සහ කරතොට රුවන් ප්‍රසන්න මැතිතුමා අනුග්‍රහය දක්වන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමා ඇතුළු ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලයේ නිලධාරීන් විශාල පිරිසක්, මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තුමිය ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක්, හක්මණ පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන්, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකතුමා, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ එම්.එම්.එම්.මුන්සිෆ් මහතා,පාසල් ද්විත්වයෙහි ගුරුභවතුන් කිහිපදෙනෙක් සහ කිරින්ද මුස්ලිම් හා සිංහල ප්‍රජාව සහභාගි විය.

වැඩසටහන අවසානයේ ආගම් පිළිබඳ දුර්අවබෝධය නැතිකිරීම සඳහා සංවාදාත්මක හමුවක්ද පැවැත්විණි.