අපේ තරුණයන්ට කොරියාවෙන් ලැබෙන රැකියා ටිකත් නැති කරන්ඩයි ආණ්ඩුව හදන්නේ.