ජූනි මාසයේ තේ නිෂ්පාදනය කිලෝ ලක්ෂ 14.2 කින් පහත වැටී ඇත.

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 2021 වසරේ ජූනි මාසයේ තේ කොළ නිෂ්පාදනය 5.19 % කින් හෙවත් කිලෝ ලක්ෂ 14.2 කින් පහත වැටී ඇත.

දැන් ලංකාවේ තුන්වන විශාලතම විදේශ විනිමය ඉපැයුම් මාර්ගය වන තේ ආදායම ක්‍රමිකව නමුත් ස්ථිර ලෙසම පහත වැටෙමින් තිබේ.

පොහොර ආනයනය නැවැත්වීම හේතුවෙන් දළු (තේ) නිෂ්පාදනය අඩුවීමට ප්‍රධානතම හේතුවයි.

පසුගිය වසරේ ජූනි මාසයට සාපේක්ෂව ලංකා තේ කිලෝවක් සඳහා ලැබෙන ඩොලර් ආදායම 4.9% කින් පහත කින් හෙවත් ඩොලර් 0.24 කින් පහත වැටී ඇත. 2020 පළමු මාස හයට සාපෙක්ෂව තේ කිලෝවක ඩොලර් මිල 3.32% කින් හෙවත් ඩොලර් ශත 15 කින් පහත වැටී ඇත.

තේ මිල පහත වැටීම වත්තේ දළු කඩන කම්කරුවාගේ සිට ලංකා ආර්ථිකයේ සියළුම අංශවෙත, රටේ හැම පුරවැසියෙකුටම එක ලෙස බලපායි. අගතිය කැඳවයි.