උඩරට විවාහ හා දික්කසාද නීතිය සංශෝධනය වෙයි. අවම වයස අවුරුදු 16 සිට 18 දක්වා ඉහළ දමයි.

1952 අංක 44 දරණ උඩරට විවාහ හා දික්කසාද පනත සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව වයස අවුරුදු 16 ක දැරිවියකට වුවත්, ඇගේ දෙමාපියන්ගේ අවසරය ලැබෙන්නේ නම් විවාහ වීම සදහා අවසර හිමි වේ.

නව සංශෝධනය අනුව එම වයස් සීමාව වයස අවුරුදු 18 දක්වා ඉහළ දමා තිබේ. අදාල සංශෝධනය ඇතුළත් කර නීතිය සකස් කරන ලෙස නීතිසම්පාදකයන්ට උපදෙස් දී තිබේ.