වසර 2021දී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 8.9ක් වූ රජයේ ආදායම මේ වසරේදී සියයට 10.7 දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල පුරෝකථනය කරයි.

ඒ අනුව වසර 2018 සිට ක්‍රමිකව අඩු වෙමින් පැවති ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආදායම මේ වසරේ යළි ඉහළ යෑමේ ප්‍රවණතාවක් දක්නට ඇතැයි අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල පවසයි.

වසර 2018දී සියයට 13.5ක් වූ රජයේ ආදායම වසර 2019දී සියයට 12.6 දක්වා අඩු වී ඇති බවත්, එය වසර 2020දී සියයට 9.2 දක්වා පහත වැටුණු බවත්, ඉකුත් වසරේදී (2021) තව තවත් පහළට ඇද වැටෙමින් සියයට 8.9ක් වූ බවත් අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල පවසයි. 

ජයසිරි මුණසිංහ