බිල වැඩි කර ජනතාවට බර පටවන්න බැහැතරගකාරිත්වයට කෙටුම්පතින් බාධාවක් නෑකවුරු විරුද්ධ වුණත් පනත ගේනවා

විදුලිබල මණ්ඩලයේ නිලධාරී වැටුප සෑම අවුරුදු තුනකට වරක් සියයට 25කින් වැඩි වන බවත් මේ අවස්ථාවේ ඔවුන්ගේ වැටුප් තවත් වැඩි කර ඒ බර ජනතාව මත පටවන්නට තමන් සූදානම් නැති බවත් විදුලි බල හා බලශක්ති ඇමැති කංචන විජේසේකර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (08) පැවසීය.

විදුලිබිල සියයට 300කින් වැඩි කිරීමේ යෝජනාවක් විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් තමාට ලැබී ඇති බවත් ජනතාව මත බර පටවන එවැනි යෝජනා තමන් කිසි ලෙසකින් කැබිනට් මණ්ඩලටය ඉදිරිපත් කරන්නේ නැති බවත් ඇමැතිවරයා කීවේය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අපේ ජන බල පක්ෂය පක්ෂයේ මන්ත්‍රී අතුරලියේ රතන හිමියන් ස්ථාවර නියෝග 27(2) යටතේ මතු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

විදුලි උත්පාදනය සඳහා පුනර්ජනනීය ව්‍යාපෘති ආවත් ඒවා අවහිර කර තමන්ගේ වැටුප් වැඩිකර ගැනීම වෙනුවෙන් ගාස්තු සංශෝධන කරන්නට හදනවා නම් ඇමැතිවරයා වශයෙන් තමන් ඊට කිසි ලෙසකින් ඉඩ නොදෙන බව වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කරන්නේ යැයි ද ඒ මහතා කීවේය.

පසුගිය පාලන සමයන් වලදී පවා පුනර්ජනනීය විදුලි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවලදී විරුද්ධ වූ කණ්ඩායම් නැවත වතාවක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති වලට එරෙහිව කටයුතු කරන බවද ඇමතිවරයා පැවසීය. පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනු‍වෙන් මේ මොහොතේදී පැහැදිලි ස්ථිරසාර තීරණයක් ගත යුතු බවත් කවුරු විරුද්ධ වුවත් තමන් ‍අද (09) දිනයේදී මීට‍ අදාළ පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරන බවත් ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය තහවුරු කැරෙන බලශක්ති පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට අද ඉදිරිපත් කරන බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා ඊට අකමැති අයෙකු සිටී නම් විරුද්ධ විය හැකි බවද සඳහන් කළේය.

පසුගිය කාලයෙත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන්නට අවස්ථාව නොදුන් කිහිප දෙනෙකු නැවත වතාවක් මෙම ව්‍යාපෘතිවලට විරුද්ධව කටයුතු කරන අතර විදුලි උත්පාදන වියදම රුපියල් බිලියන 756ක් බව‍ද හෙතෙම පැවසිය. ආදායම ලෙස මණ්ඩලයට ලැබෙන්නේ බිලියන 250 ක් වන අතර ඉන් රුපියල් බිලියන පන්සියයක හිගයක් පවතින බවද හෙතෙම පැවසීය. මෙම මුදල් වලින් වැඩි මුදලක් වැය වන්නේ ඩීසල් බලාගාර සඳහා අවශ්‍ය ඩීසල් ලබාගැනීමට හා නිලධාරීන්ගේ වැටුප් වලට යන වියදම් බවද ඇමතිවරයා කීය.

ස්වර්ණා විජේකොන්, නුවන් කොඩිකාර,

සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න

Thursday, ජුනි 9, 2022 – 01:00

ඇමැති කංචන

බිල වැඩි කර ජනතාවට බර පටවන්න බැහැතරගකාරිත්වයට කෙටුම්පතින් බාධාවක් නෑකවුරු විරුද්ධ වුණත් පනත ගේනවා

විදුලිබල මණ්ඩලයේ නිලධාරී වැටුප සෑම අවුරුදු තුනකට වරක් සියයට 25කින් වැඩි වන බවත් මේ අවස්ථාවේ ඔවුන්ගේ වැටුප් තවත් වැඩි කර ඒ බර ජනතාව මත පටවන්නට තමන් සූදානම් නැති බවත් විදුලි බල හා බලශක්ති ඇමැති කංචන විජේසේකර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (08) පැවසීය.

විදුලිබිල සියයට 300කින් වැඩි කිරීමේ යෝජනාවක් විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් තමාට ලැබී ඇති බවත් ජනතාව මත බර පටවන එවැනි යෝජනා තමන් කිසි ලෙසකින් කැබිනට් මණ්ඩලටය ඉදිරිපත් කරන්නේ නැති බවත් ඇමැතිවරයා කීවේය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අපේ ජන බල පක්ෂය පක්ෂයේ මන්ත්‍රී අතුරලියේ රතන හිමියන් ස්ථාවර නියෝග 27(2) යටතේ මතු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

විදුලි උත්පාදනය සඳහා පුනර්ජනනීය ව්‍යාපෘති ආවත් ඒවා අවහිර කර තමන්ගේ වැටුප් වැඩිකර ගැනීම වෙනුවෙන් ගාස්තු සංශෝධන කරන්නට හදනවා නම් ඇමැතිවරයා වශයෙන් තමන් ඊට කිසි ලෙසකින් ඉඩ නොදෙන බව වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කරන්නේ යැයි ද ඒ මහතා කීවේය.

පසුගිය පාලන සමයන් වලදී පවා පුනර්ජනනීය විදුලි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවලදී විරුද්ධ වූ කණ්ඩායම් නැවත වතාවක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති වලට එරෙහිව කටයුතු කරන බවද ඇමතිවරයා පැවසීය. පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනු‍වෙන් මේ මොහොතේදී පැහැදිලි ස්ථිරසාර තීරණයක් ගත යුතු බවත් කවුරු විරුද්ධ වුවත් තමන් ‍අද (09) දිනයේදී මීට‍ අදාළ පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරන බවත් ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය තහවුරු කැරෙන බලශක්ති පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට අද ඉදිරිපත් කරන බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා ඊට අකමැති අයෙකු සිටී නම් විරුද්ධ විය හැකි බවද සඳහන් කළේය.

පසුගිය කාලයෙත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන්නට අවස්ථාව නොදුන් කිහිප දෙනෙකු නැවත වතාවක් මෙම ව්‍යාපෘතිවලට විරුද්ධව කටයුතු කරන අතර විදුලි උත්පාදන වියදම රුපියල් බිලියන 756ක් බව‍ද හෙතෙම පැවසිය. ආදායම ලෙස මණ්ඩලයට ලැබෙන්නේ බිලියන 250 ක් වන අතර ඉන් රුපියල් බිලියන පන්සියයක හිගයක් පවතින බවද හෙතෙම පැවසීය. මෙම මුදල් වලින් වැඩි මුදලක් වැය වන්නේ ඩීසල් බලාගාර සඳහා අවශ්‍ය ඩීසල් ලබාගැනීමට හා නිලධාරීන්ගේ වැටුප් වලට යන වියදම් බවද ඇමතිවරයා කීය.

ස්වර්ණා විජේකොන්, නුවන් කොඩිකාර, සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න