මුස්ලිම් දේවස්ථානවල සමූහ වන්දනා (සලාතය) සිදුවිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිර්නායක කිහිපයක් නිකුත් කළේය.

ඒ අනුව මුස්ලිම් දේවස්ථානවල සමූහ වන්දනා කටයුතු සමාජ දුරස්ථභාවය තබාගෙන දේවස්ථානයේ ඉඩ අනුව උපරිම බැතිමතුන් 100ට යටත්ව වාර කිහිපයක් යටතේ සිදු කළ හැකි බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය එම නිර්නායකවල දක්වා තිබේ.

මෙහීදී මුඛ ආවරණ පැළඳිය යුතු බවත් මීටරයක දුර පවත්වාගත යුතු බවත් එහි දැක්වෙයි.

ජූනි 12 වැනිදා ආගමික කටයුතු සඳහා රජය අවසර ලබාදුන් අතර එහීදි මුස්ලිම් දේවස්ථානවල ආගමික කටයුතු සඳහා අවසර හිමි වූයේ බැතිමතුන් 50 දෙනෙකු සහභාගි කරවාගැනීමට පමණි