රටෙහි මහජන ආරක්ෂාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව කැඳවමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කොට ඇත.

ඒ අනුව අද (22) සිට අවශ්‍ය ඕනෑම මොහොතක මහජන ආරක්ෂාව පවත්වාගෙන යාමට යුද්ධ හමුදාව, නාවික හමුදාව හා ගුවන් හමුදාව කැඳවන බව ජනාධිපතිවරයා නිකුත්කළ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වේ.(News Hub)

No description available.
No description available.