ආණ්ඩු විරෝධීන් බියවැද්දීමට ‘සමාජ මාධ්‍යයන්ට තහංචි‘ – ආණ්ඩුවෙන් කැබිනට් පත්‍රිකාවක්! (නරඹන්න )